அமுதம் தமிழ் மாத இதழ்

விளம்பர விலை பட்டியல்விளம்பரம் ரூ
முன் உள் அட்டை – பல வண்ணம் 4,000
பின் உள் அட்டை – பல வண்ணம் 4,000
பின் அட்டை – பல வண்ணம் 7,000
உள் பக்கம் – கறுப்பு வெள்ளை 1,500
உள் அரை பக்கம் – க/வெ 800